ha_tn

Chữ ký

Sống là động.....nhưng lòng không bất động
Sống là thương.....nhưng lòng không vấn vương
Sống yên vui.....danh lợi mãi coi thường
"Tâm bất biến".....giữa dòng đời "vạn biến"

Người theo dõi

Top